Algemene regels

Afdrukken


De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor de route op bepaalde delen te wijzigen of de gehele loop af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij de loop redelijkerwijs geen doorgang kan vinden.

Bij slechte weersomstandigheden zal de start in 1e instantie met maximaal 30 minuten worden uitgesteld voordat afgelasting plaatsvindt. Bij het niet doorgaan van een loop vindt er geen restitutie plaats van het inschrijfgeld. Wel hebben de inschrijvers recht op hun herinnering.

De deelnemers verklaren zich bekend met en onderwerpen zich aan het reglement

Het reglement is eveneens van toepassing op de door de vereniging ingeschakelde medewerkers c.q. vrijwilligers.

Iedereen neemt deel voor eigen risico. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadiging van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel, behoudens grove schuld van de organisatie.

De wedstrijdleiding en de medische staf hebben het recht een deelnemer te diskwalificeren en uit de wedstrijd te halen.

Instructies van politie, wedstrijdleiding en medewerkers moeten direct en stipt worden opgevolgd. Het niet opvolgen van de instructies kan diskwalificatie tot gevolg hebben.

De wegenverkeerswet en het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven tijdens de loop onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is in die situaties waarin aan de organisaties ontheffing verleend is.

Het is niet toegestaan met een buggy, babyjogger of ander babyvervoermiddel de wedstrijd te lopen. Het is ook niet toegestaan honden (al dan niet aangelijnd) mee te nemen.

Deelnemers die zich hebben ingeschreven en van deelname afzien, hebben geen recht op teruggave van het inschrijfgeld.

Van een ieder wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de natuur of aan andermans eigendommen en geen afval achter te laten.

De uitslagen van de wedstrijd voor de verschillende categorieën en daaraan gebonden prijzen worden bepaald door de volgorde van binnenkomst.

De gegevens van de deelnemers worden opgenomen in een bestand.

Tijdens de hardloopevenementen van het BuurContact loopcircuit worden (foto-)opnames gemaakt. Deelnemers aan de hardloopevenementen gaan akkoord met het publiceren van deze foto's op de website van het BuurContact loopcircuit en dan/wel op een aan het BuurContact loopcircuit gerelateerde website. Deelnemers stemmen tevens in met het eventuele gebruik van hun beeltenis voor promotionele doeleinden van een hardloopevenement waarbij de organisatie van het BuurContact loopcircuit betrokken is (bijvoorbeeld op posters, advertentie in de krant, etc.). Deelnemers zullen geen (geldelijke) vergoeding claimen. 

In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.

Overal waar in dit reglement sprake is van deelnemer, wordt ook deelneemster bedoeld.

By Joomla 1.6 templates